Skip Navigation

국방소식

대한민국 국방부

국방부유해발굴감식단 공무직근로자 채용 서류전형 합격자 및 면접시험 계획 공고

국방부유해발굴감식단 공고 제2023-22호 국방부유해발굴감식단 주관 공무직근로자 채용 서류전형 합격자 및 면접시험 계획을


 붙임과 같이 공고합니다.                                                                                                 2023년 11월 21일